• O společnosti
 • Realizace staveb
 • Projekční ateliér
 • Reference stavby
 • Reference projekce
 • Certifikáty
 • Politika kvality
 • Kontakty
 • Poslední stavba
  RD KATUSICE

  RYBÁŘ stavební s.r.o.
  náměstí Míru 50
  276 01 Mělník

  +420 315 622 913

  iso

  Politika IMS

  Kvalita poskytovaných služeb je neustále sledována díky monitorování a vyhodnocování jednotlivých prvků každého z výrobních procesů. V současné době má společnost zaveden systém managementu řízení (IMS) a je certifikována pro oblasti ISO 9001 (kvalita), ISO 14001 (ochrana ŽP) a OHSAS 18001 (management BOZP). S tímto systémem je spjata politika společnosti.

  Politika IMS společnosti RYBÁŘ stavební s.r.o.

  Vize

  Politika IMS vychází ze strategického plánování vývoje společnosti a je zaměřena na to, abychom poskytovali produkty a služby ve vysoké kvalitě s ohledem na ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, při dodržení technologické kázně v jednotlivých procesech a v termínech plně uspokojujících požadavky našich zákazníků v rámci poskytování služeb projekčního ateliéru, provádění staveb a souvisejících inženýrských službách. Zabezpečování vysoké kvality našich produktů a služeb při minimalizaci dopadů na životní prostředí a zajištění bezpečné práce je základním předpokladem pro dosažení prosperity a dalšího rozvoje společnosti RYBÁŘ stavební s.r.o.

  Strategie

  Záměrem vedení společnosti je dále do systému řízení zavést poskytování služeb realitní kanceláře tak, abychom mohli našim zákazníkům poskytovat služby v širokém spektru stavební činnosti.

  Politiku IMS formulovalo vedení společnosti v následujících bodech:

  Dodržování legislativy a technických norem – dodržování platných zákonných požadavků, předpisů a technických norem je samozřejmostí.

  Neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb – kvalita našich služeb vychází z plánování a přípravy zakázky a důsledné kontroly prováděných prací

  Požadavky zákazníka v centru našich zájmů – vědomí závažnosti požadavků zákazníka je sdíleno a podporováno na všech úrovních společnosti, naším cílem je neustálé zvyšování spokojenosti naších zákazníků.

  Kvalita poskytovaných služeb vychází z vysoké kvalifikace zaměstnanců – každý zaměstnanec si je vědom závažnosti a důležitosti svých činností. Každý zaměstnanec je pro výkon svých činností odborně způsobilý a dostává se mu potřebného výcviku, školení a vzdělávání.

  Vybíráme spolehlivé dodavatele – spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří jsou schopni plnit požadavky, jež na kvalitu klademe a jejich odbornost. Se spolehlivými dodavateli usilujeme o navázání trvalého oboustranně prospěšného obchodního partnerství, které stabilizuje a pozitivně předurčuje výslednou kvalitu námi poskytovaných služeb a produktů v rámci stavební činnosti.

  Procesní zlepšování – monitorováním a analýzou procesů ve společnosti je naplňován požadavek na snižování vnitřních nákladů a zvyšování efektivnosti jednotlivých procesů a tím zavedení trvalého zlepšování, udržení životaschopnosti a zlepšení konkurenční pozice podniku.

  V rámci environmentu se společnost zavazuje - provádět svou činnost v souladu se všemi platnými právními předpisy a jinými požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a kontrolovat jejich plnění.

  Předcházet, omezovat a snižovat environmentální zátěž ve všech složkách životního prostředí.

  Efektivně hospodařit s obnovitelnými i neobnovitelnými přírodními zdroji.

  Prohlubovat povědomí všech zaměstnanců v otázkách ochrany životního prostředí se zřetelem na jejich konkrétní činnost.

  Vyžadovat od dodavatelů, aby respektovali zásady této environmentální politiky a aby se při své činnosti chovali šetrně k životnímu prostředí.

  Dostatečně komunikovat se zainteresovanými stranami na úrovni ochrany životního prostředí.

  V rámci BOZP se společnost zavazuje - nahlížet na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jako na zákonem stanovenou povinnost mající prioritu celospolečenského charakteru, dodržovat a kontrolovat právní předpisy a jiné požadavky v této oblasti.

  Zahrnovat do systému řízení BOZP všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, tzn. dodavatele, odběratele, návštěvníky, veřejnost a aktivně s nimi spolupracovat

  Zajistit dostatečný sortiment a množství pracovních prostředků a ochranných pomůcek, za podmínky jejich šetrného používání

  Zvyšovat znalosti a odpovědnost pracovníků za vlastní bezpečnost formou školení a vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a majetku společnosti

  Vedení firmy se zavazuje k předcházení úrazů a k neustálému zlepšování v oblasti BOZP a PO.

  V Mělníku dne 1. srpna 2010

  Abychom mohli i nadále zlepšovat naše služby je Vám zde k dispozici dotazník spokojenosti zákazníka. Za jeho vyplnění nebo za podněty ke zlepšování Vám naše společnost děkuje.

  Dotazník spokojenosti zákazníka on-line k dispozici ZDE.

  stáhnout ve formátu .doc

   

  © 2011 created by websession.cz